Voortgang RijnlandRoute

Wob-verzoek vervolg

Een nieuwe update over de Wob-verzoeken in het kader van ons onderzoek naar de inpassing van de RijnlandRoute in Voorschoten en bij de Stevenshof. Zoals we in ons vorige verslag al schreven, is het Wob-verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat afgerond. De andere zaken lopen nog:

De provincie
Zuid-Holland heeft ons Wob-verzoek afgewezen. De provincie heeft documenten toegestuurd die zij bij eerdere Wob-verzoeken had verstrekt en stelt dat er veel documenten over de besluitvorming te vinden zijn op de provinciewebsite. Daarin zouden we een antwoord op onze vragen moeten kunnen vinden. Dit blijkt echter niet het geval,. We zijn vooral op zoek naar communicatie tussen de provincie Zuid-Holland en betrokken organisaties en overheden over de vraag waarom de RijnlandRoute in de gemeente Voorschoten in een boortunnel wordt aangelegd en bij Leiden in een open bak langs de Stevenhof gaat.
 
We zijn in bezwaar gegaan. Bezwaar aantekenen kan indien het bestuursorgaan het verzoek tot openbaarmaking van informatie afwijst en de verzoeker (in ons geval Stichting Lokale Onderzoeksjournalistiek) het daarmee niet eens is. Daarop kan het bestuursorgaan, bij een gegrond bezwaar, zijn besluit heroverwegen in een beslissing op bezwaar.

Gemeente Leiden
De gemeente Leiden heeft haar handen vol aan het klaarmaken van documenten. Zij bereidt een besluit op ons Wob-verzoek voor. Op 23 april was de deadline voor de eerste stukken. Die haalde Leiden niet, vanwege de omvang van het dossier (ruim 300 stukken, bijna 4000 pagina’s) en de hoeveelheid derden die men wil raadplegen over de voorgenomen verstrekking. Leiden spreekt van een complexe belangenafweging. Zij laat weten dat het complex is omdat ‘wij zoveel als mogelijk toepassing willen geven aan artikel 11 lid 2 Wob (openbaarmaking persoonlijke beleidsopvattingen)’. Dat artikel regelt dat documenten gedeeltelijk onleesbaar kunnen worden gemaakt.

Het tijdsschema tot nu toe:
- 14 jan 2019: Wob-verzoek ontvangen. Behandeltermijn start (+4 weken):
-  6 februari 2019: opschorting met toestemming (+2weken) en verdaging (+4 weken);
-  20 februari 2019 opschorting voor specificatie;  
-  25 februari 2019 einde opschorting wegens indienen specificatie (+6 dagen);
-  8 maart 2019 opschorting voor zienswijze voor oorspronkelijk voor 2 weken;  
-  15 maart 2019 verdere opschorting voor zienswijze t/m 29 maart  (+ 22 dagen);
Vanwege de algemene termijnenwet eindigt de termijn daarom op 23 april.
-  Leiden vroeg vorige week om een week uitstel.

Voor een aantal stukken is nog meer tijd nodig. Dat zijn documenten, die te maken hebben met de provincie Zuid-Holland. De provincie is in de gelegenheid gesteld aan te geven wat het ervan vindt als die zouden worden vrijgegeven. De provincie had volgens de gemeente aan de daarvoor gestelde termijn niet genoeg.

Als Leiden alles op een rijtje heeft, kunnen wij aangeven voor welke stukken we belangstelling hebben. De gemeente is voornemens om per kopie 39 cent in rekening te brengen.

Wassenaar en Voorschoten
Het Wob-verzoek bij deze twee gemeenten wordt behandeld door één ambtenaar, de gemeenten hebben een gezamenlijk ambtenarenapparaat. Inmiddels zijn ze 5 weken over de beslistermijn heen. Op 28 maart hebben we per e-mail gevraagd naar de voortgang, maar daar kregen we geen reactie op. Op 25 april hebben we telefonisch contact gehad. Excuses van Voorschoten en Wassenaar. Men worstelde met de veelheid aan informatie. De Wob-ambtenaar zou 'proberen' ons op de hoogte te houden van de voortgang. We hebben daarop aangegeven dat we willen weten wanneer een besluit te verwachten is.